EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W 2017 ROKU

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277) wyznaczył termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2017 r.”.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą należy załączyć:

 1. dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą – łącznie 3 wnioski (wzór wniosku – egzamin konkursowy)
 2. życiorys,
 3. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej
  na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy,
 4. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych
  w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. zaświadczenie o niekaralności,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
 7. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.