Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą w 2018 roku

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych).
Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2018 r.”.
Do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą należy załączyć:
  1. dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą,
  2. życiorys,
  3. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy,
  4. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. zaświadczenie o niekaralności,
  6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
  7. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

wzór wniosku – egzamin konkursowy