EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W 2018 ROKU – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Krakowie na podstawie art. 29 d ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1309) zawiadamia, że egzamin konkursowy na aplikację komorniczą odbędzie się w dniu 29 września 2018 roku o godzinie 11.00 w sali wykładowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – odział w Krakowie, ul. Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków (PARTER). Egzamin będzie polegał na rozwiązaniu testu. Czas na rozwiązanie testu wynosi 150 minut i jest liczony od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

mapa dojazdu

Na egzamin proszę zgłosić się w miejscu wskazanym wyżej, o godz. 10.00 z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

W trakcie egzaminu kandydat nie może posiadać przy sobie żadnych przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa,i-poda, kalkulatora itp). Osobę, która zgłosi się na egzamin z tego rodzaju urządzeniami obciąża obowiązek ich zdeponowania poza miejscem zdawania egzaminu. Osoba taka ponosi też ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wykluczy z egzaminu konkursowego kandydata, który podczas egzaminu konkursowego będzie posługiwał się materiałami lub posiadał przy sobie urządzenia niedozwolone lub będzie korzystał z pomocy innej osoby, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu.

Organizator egzaminu nie zapewnia wyżywienia, kandydat otrzymuje jedynie wodę mineralną niegazowaną o poj. 0,5 litra.

Ponadto Komisja Egzaminacyjna wzywa do wskazania ewentualnej zmiany miejsca zamieszkania pod rygorem kierowania korespondencji pod adres podany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą w 2018 roku.

Wskazane jest również, podanie informacji o zmianie adresów mailowych udostępnionych Komisji Egzaminacyjnej.