EGZAMIN KOMORNICZY 2019 ROK – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu komorniczego na marca 2019 r. godz. 10.00 – dzień pierwszy i na 8 marca 2019 r. godz. 10.00 – dzień drugi.

Egzamin odbędzie się w sali wykładowej Rady Izby Komorniczej w Krakowie (II p.) ul. Francesco Nullo 8/3; 31-543 Kraków.

mapa dojazdu

Stosownie do treści § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 06 września 2013 roku (t.j. Dz. U z 2016, poz. 82)  w związku z art. 288 i art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771, z późn. zm.) egzamin komorniczy będzie trwał dwa dni, po sześć godzin każdego dnia. Zdający każdego dnia opracowuje jedno zadanie pisemne dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników, sporządzone na dany dzień egzaminu komorniczego.

Zadania pisemne z egzaminu komorniczego mogą być opracowywane w formie odręcznej lub przy użyciu sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja (Pobierz) o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Krakowie, w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Krakowie nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu tj. do dnia 14 lutego 2019 roku. W takim przypadku zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 22a ust. 8 i 9 ww. Rozporządzenia.  Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór wyłącznie odręcznego sposobu opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego. Wzory oświadczeń stanowią  załącznik do niniejszej informacji. (Pobierz)

Zgodnie z § 22a ust. 8 i 9 Rozporządzenia zdający ponosi ryzyko, wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości opracowania zadań pisemnych w trakcie egzaminu komorniczego. W takim przypadku zdający może przystąpić do opracowania zadania pisemnego odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony.W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu komorniczego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający opracowuje zadanie pisemne odręcznie, jednakże i w takim przypadku czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna tej aplikacji wraz z instrukcją obsługi (Zobacz)

Prawidłowe przygotowanie sprzętu komputerowego jest obowiązkiem osób, które zdeklarowały taką formę opracowywania zadań. W przypadku wątpliwości czy sprzęt komputerowy spełnia konieczne wymagania techniczne zdający powinni skorzystać z pomocy informatyka. Dotychczasowa praktyka ujawniła, że główną przyczyną nieprawidłowego działania aplikacji było nieodinstalowanie programów antywirusowych oraz niewyłączenie programów działających w tle, które podejmowały automatyczną próbę dostępu do internetu.

Wersja testowa pobrana ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości nie będzie mogła zostać użyta w trakcie egzaminu i przed egzaminem należy ją odinstalować. Podczas egzaminu zdający korzystają bowiem z wersji finalnej, która będzie zainstalowana na pendrive’a udostępnionym przez Komisję Egzaminacyjną.

W przypadku opracowania części zadania w formie odręcznej zdający ponosi także ryzyko właściwego skompilowania tej części z pozostałą sporządzoną w formie wydruku komputerowego.

Stosownie do § 21 ust. 3 -7 ww. rozporządzenia, szczególne uprawnienia przysługują zdającej u karmiącej dziecko (dzieci)  piersią. Zdająca taka ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego, natomiast zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda. Przerwy te na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczeniu do czasu trwania danego dnia egzaminu komorniczego. W wypadku gdy poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wniosek o przyznanie tego uprawnienia  powinien być złożony najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym fakt karmienia piersią. W przypadku spełnienia  wymagań Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekaże  niezwłocznie informację potwierdzającą uprawnienie.

Na egzamin należy zgłosić się w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o dopuszczeniu do egzaminu, o godzinie 09.00 z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Komisja Egzaminacyjna informuje, że w trakcie egzaminu zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych  i komentarzy oraz   z orzecznictwa (wszystkie dozwolone materiały pomocnicze w formie papierowej zdający muszą zapewnić sobie we własnym zakresie, lecz z uwzględnieniem zasad dozwolonego użytku określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191). Zdający nie może posiadać przy sobie żadnych innych materiałów pomocniczych jak też przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda, itp.),z zastrzeżeniem, że zakaz ten nie dotyczy urządzenia komputerowego, przygotowanego zgodnie z wymogami egzaminu przez osoby, które zadeklarowały użycie sprzętu komputerowego. W trakcie egzaminu korzystający z własnego urządzenia komputerowego nie będzie miał dostępu do programów zainstalowanych na tym sprzęcie. Osobę, która zgłosi się na egzamin  z niedozwolonymi urządzeniami obciąża obowiązek ich zdeponowania poza miejscem zdawania egzaminu. Osoba taka ponosi też ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wykluczy z egzaminu komorniczego osobę, która będzie korzystać z niedozwolonej pomocy, posługiwać się materiałami  niedozwolonymi, pomagać pozostałym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócać przebieg egzaminu albo posiadać przy sobie urządzenia służące do przekazu lub odbioru informacji.

W trakcie trwania egzaminu komorniczego organizator egzaminu nie zapewnia wyżywienia, kandydat otrzymuje jedynie wodę mineralną niegazowaną o poj. 0,5 litra.

Ponadto Komisja Egzaminacyjna wzywa do wskazania ewentualnej zmiany miejsca zamieszkania pod rygorem kierowania korespondencji pod adres podany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego w 2019 roku.

 Powyższe dotyczy odpowiednio również adresów mailowych, udostępnionych Komisji Egzaminacyjnej. 

Za Komisję

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów

 konkursowego i komorniczego z siedzibą w Krakowie

 SSA Sławomir Jamróg