EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W 2019 ROKU – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w Krakowie na podstawie art. 72 w związku z art. 288 ust. 1 zdanie 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) zawiadamia, że egzamin wstępny na aplikację komorniczą odbędzie się  28 września 2019 roku (sobota) o godz. 11.00 w sali wykładowej Rady Izby Komorniczej w Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, 31-543 Kraków (II PIĘTRO).

mapa dojazdu

Na egzamin proszę zgłosić się w miejscu wskazanym wyżej, o godz. 10.00  z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Nieobecność kandydata podczas egzaminu wstępnego albo stawienie się na egzamin wstępny po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie wstępnym.

Egzamin będzie polegał na rozwiązaniu testu. Czas na rozwiązanie testu wynosi 150 minut i będzie liczony od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.W trakcie egzaminu kandydat nie może posiadać przy sobie żadnych przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa,i-poda, kalkulatora itp).Osobę, która zgłosi się na egzamin z tego rodzaju urządzeniami obciąża obowiązek ich zdeponowania poza miejscem zdawania egzaminu. Osoba taka ponosi też ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wykluczy z egzaminu konkursowego kandydata, który podczas egzaminu konkursowego będzie posługiwał się materiałami lub posiadał przy sobie urządzenia niedozwolone lub będzie korzystał z pomocy innej osoby, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu.

Organizator egzaminu nie zapewnia wyżywienia, kandydat otrzymuje jedynie wodę mineralną niegazowaną o poj. 0,5 litra.

Ponadto Komisja Egzaminacyjna wzywa do wskazania ewentualnej zmiany miejsca zamieszkania (odpowiednio zmiany adresu mailowego) pod rygorem kierowania korespondencji na adres podany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą w 2019 roku.