WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2020/2021

RADA IZBY KOMORNICZEJ W KRAKOWIE INFORMUJE, ŻE OSOBY, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ APLIKACJĘ KOMORNICZĄ OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU, OBOWIĄZANE SĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2019 ROKU.

Wykaz dokumentów wymaganych przy wpisie na listę aplikantów komorniczych

 1. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe(art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o komornikach sądowych).
 2. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych(art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych).
 3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego(art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych).
 4. Oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne(art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych).
 5. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe(art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzurę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ( art. 88 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych).
 6. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.Zgodnie z treścią art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych, do wniosku o wpis na listę aplikantów komorniczych załącza się informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do akt osobowych kandydata należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Departament wskazuje, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na swojej stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.
 7. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych.
 8. Dokumentacja związana z egzaminem wstępnym na aplikacje komorniczą,zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych tj.:
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys;
 • kopia dokumentu potwierdzająca ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;
 • zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego wydane przez lekarza medycyny pracy;
 • dowód uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym;
 • 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku, oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 • oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

Ponadto  należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (np. odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, itp.), (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o komornikach sądowych),
 2. test wraz z kartą odpowiedzi,
 3. uchwała komisji egzaminacyjnej ustalająca wynik egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą wraz z dokumentem potwierdzającym jej doręczenie przez komisję egzaminacyjną.

Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych oraz wszystkie oświadczenia kandydata powinny być podpisane.