Harmonogram zajęć seminaryjnych dla aplikantów I roku aplikacji komorniczej na 2019 rok

Rada Izby Komorniczej w Krakowie niniejszym publikuje „projekt harmonogramu zajęć seminaryjnych dla aplikantów I  roku aplikacji komorniczej” zatwierdzony na Posiedzeniu w dniu 16 października 2019 roku Uchwałą Rady Izby nr 350/VI.

 

Harmonogram zajęć seminaryjnych
dla aplikantów I roku aplikacji komorniczej  
w Izbie Komorniczej w Krakowie  na 2019 rok

Zasady etyki zawodowej komornika sądowego

– Wykładowca: Leszek Wożniak KSR w Busku – Zdroju 11-01-2019; godz: 09:00-15.00

 1. Kodeks etyki zawodowej komornika
 2. Elementy prawa prasowego, kontakty komornika z mediami
 3. Zachowanie się w sytuacjach podwyższonego ryzyka
 4. Organizacja pracy komornika
 5. Dyscyplina i kultura pracy komornika

Postępowanie zabezpieczające – wybrane zagadnienia

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 12-01-2019; godz: 09:00-15.00

 1. Pojęcie i cel zabezpieczenia
 2. Przesłanki zabezpieczenia
 3. Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o udzielenie zabezpieczenia
 4. Warunki formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 5. Termin rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 6. Zakres rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 7. Zabezpieczenie przez zarząd przymusowy
 8. Odrzucenie albo oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 9. Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia
 10. Żądanie uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia
 11. Wymóg szybkości postępowania
 12. Charakter akcesoryjny postępowania zabezpieczającego
 13. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu rozpoznawczym w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia
 14. Koszty postępowania zabezpieczającego
 15. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia
 16. Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych
 17. Niedopuszczalność zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa
 18. Zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego
 19. Upadek zabezpieczenia roszczenie niepieniężnego

Postępowanie egzekucyjne – postępowanie w ogólności

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 25-01-2019; godz: 09:00-15.00

 1. Wniosek egzekucyjny (wymagania formalne). Co powinien zawierać wniosek o wszczęcie egzekucji, w tym złożony na urzędowym formularzu , ustnie lub przez osobę nie mogącą pisać
 2. Co musi zawierać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i kiedy doręcza się je dłużnikowi
 3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 4. Umorzenie postępowania egzekucyjnego
 5. Postępowanie  komornika w razie stwierdzenia, że wszczął egzekucję przeciwko osobie nie wymienionej w tytule wykonawczym

Postępowanie egzekucyjne – postępowanie w ogólności

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 26-01-2019; godz: 09:00-15:00

 1. Skutki nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
 2. Tytuły zagraniczne i możliwość prowadzenia egzekucji na ich podstawie w RP
 3. Europejski tytuł zagraniczny
 4. Co powinna zawierać klauzula wykonalności. Zmiany podmiotowe w egzekucji a nowa klauzula wykonalności na dotychczasowym tytule
 5. Tytuły wykonawcze skuteczne przeciwko wszystkim
 6. Tytuły egzekucyjne, z których wynika, że następca odpowiada tylko z określonych przedmiotów albo do wysokości ich wartości
 7. Tytuł egzekucyjny, rodzaje tytułów egzekucyjnych, tytuły wykonawcze
 8. Wydanie dalszego i ponownego tytułu egzekucyjnego
 9. Następstwo prawne wierzyciela i dłużnika w postępowaniu klauzulowym
 10. Tryb zaskarżania  postanowienia o  nadaniu klauzuli wykonalności

Koszty komornicze (zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania)

– Wykładowca: dr Anna Kościółek 08-02-2019; 09:00-15.00

 1. Publicznoprawny charakter opłat egzekucyjnych
 2. Definicja kosztów komorniczych oraz ich podział na wydatki komornika w toku postępowania oraz opłaty komornicze
 3. Podział opłat komorniczych na opłaty egzekucyjne (za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym) oraz opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności
 4. Ustawowa podstawa do pobrania lub ściągnięcia opłaty komorniczej.
 5. Postanowienie dotyczące kosztów komorniczych i jego obligatoryjne elementy
 6. Wysokość i sposób obliczania opłat egzekucyjnych:w egzekucji roszczeń pieniężnych w egzekucji roszczeń niepieniężnych.
 7. Obniżona stawka opłaty w przypadku, w którym dłużnik uiści całość lub część świadczenia pieniężnego na rachunek komornika bądź wierzyciela w terminie do 1 miesiąca od wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 8. Przesłanki do zwolnienia od kosztów komorniczych.
 9. Miarkowanie opłaty egzekucyjnej.
 10. Przepisy międzyczasowe

Postępowanie egzekucyjne – postępowanie w ogólności

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 09-02-2019; 09:00-15.00

 1. Kurator w postępowaniu egzekucyjnym (podstawy i tryb ustanowienia)
 2. Działanie sądu z urzędu zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji i usunięcia spostrzeżonych uchybień
 3. Skarga na czynności komornika i nadzór jurysdykcyjny sądu
 4. Zwolnienie od kosztów sądowych przyznane stronie w postępowaniu rozpoznawczym, a postępowanie egzekucyjne; zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym
 5. Zażalenie i inne rodzaje zaskarżeń w postępowaniu egzekucyjnym, w tym komornik jako strona w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kosztów

Przepisy ustrojowe dotyczące komorników i samorządu komorniczego

– Wykładowca: dr Anna Kościółek 22-02-2019; 09:00-15.00

Status prawny komornika sądowego – komornik jako funkcjonariusz publiczny oraz organ władzy publicznej

 1. Wymagania stawiane kandydatom do zawodu komornika
 2. Powoływanie i odwoływanie komorników
 3. Instytucja zastępcy komornika i kuratora kancelarii.
 4. Obowiązki komornika po powołaniu
 5. Ograniczenia możliwości podejmowania dodatkowego zatrudnienia
 6. Przynależność do samorządu komorniczego
 7. Ślubowanie komornika
 8. Uzyskanie uprawnień przez powołanego komornika do wykonywania czynności
 9. Pieczęć komornika
 10. Rewir komorniczy- definicja i przypadki zmian rewirów
 11. Zasada pełnienia osobiście przez komornika czynności – wyjątki, w tym zakres i cel zlecania czynności asesorowi komorniczemu
 12. Uprawnienie komornika do żądania informacji. Wynagrodzenie za udzielenie informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika
 13. Wybór komornika. Dopuszczalność przyjęcia wniosku wierzyciela o prowadzenie egzekucji poza swoim rewirem oraz konsekwencje przyjęcia takiego wniosku z naruszeniem przepisów.
 14. Kancelaria komornika
 15. Personel kancelarii komornika, podstawy nawiązania i zakończenia zatrudnienia
 16. Dochód komornika i jego składniki w świetle art. 48 ust. 4 u. kom, w tym wynagrodzenie prowizyjne
 17. Koszty działalności egzekucyjnej pokrywane z wynagrodzenia prowizyjnego oraz opłat komorniczych innych niż opłaty egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne – postępowanie w ogólności

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 23-02-2019; 09:00-15.00

 1. Skutki nie zawiadomienia przez dłużnika, powiadomionego o wszczęciu egzekucji, organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż jeden miesiąc
 2. Doręczenia w toku postępowania egzekucyjnego
 3. Kiedy ugoda zawarta przed sądem polubownym może stanowić podstawę egzekucji
 4. Przeciwko komu musi być wydany tytuł egzekucyjny przy egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki prawa cywilnego. Egzekucja p-ko s.c. i wspólnikom tej spółki – zagadnienia praktyczne
 5. Czynności nie będące czynnościami egzekucyjnymi wykonywane przez komornika –podstawy i tryb procedowania
 6. Egzekucja p-ko wspólnikom spółek osobowych –wymagania formalne co do tytułu wykonawczego i aspekty praktyczne

Przepisy ustrojowe dotyczące komorników i samorządu komorniczego, sądownictwa

– Wykładowca: dr Anna Kościółek 08-03-2019; godz.: 09:00-15.00

Ustawowe zadania komornika sądowego, w tym m.in. protokół stanu faktycznego. Podejmowanie czynności przez komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wyłączenie komornika
 2. Przeniesienie komornika
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika
 6. Samorząd komorniczy
 7. Kompetencje organów samorządu komorniczego
 8. Komornicy wizytatorzy – wizytacja kancelarii komorniczej.
 9. Rozłączne zakresy nadzoru administracyjnego i judykacyjnego
 10. Podleganie przez komornika w zakresie nadzoru judykacyjnego tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu
 11. Nadzór judykacyjny sądu nad komornikiem
 12. Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad komornikiem
 13. Nadzór administracyjny prezesa sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego nad komornikiem
 14. Uprawnienia nadzorcze prezesa właściwego sądu apelacyjnego (art. 182 u. kom.)
 15. Likwidacja kancelarii komornika, z uwzględnieniem przepisu międzyczasowego art. 284 u kom.

Postępowanie egzekucyjne – postępowanie w ogólności

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 09-03-2019; godz.: 09:00-15.00

 1. Jurysdykcja krajowa polskich organów egzekucyjnych. Immunitet egzekucyjny
 2. Konsekwencje przyjęcia przez komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, do prowadzenia której komornik nie jest właściwy według przepisów k.p.c.
 3. Strony i uczestnicy postępowania egzekucyjnego
 4. Dodatkowy obowiązek ciąży na komorniku prowadzącym egzekucje o świadczenie przekraczające 20,000 zł
 5. Wykonywanie orzeczeń o przywrócenie naruszenie posiadania, jeżeli dłużnik po ukończeniu egzekucji ponownie dokonał zmiany sprzecznej z treścią tego tytułu przed upływem sześciu miesięcy od ukończenia egzekucji

Postępowanie egzekucyjne – postępowanie w ogólności

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 22-03-2019; 09:00-15.00

 1. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
 2. Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobom pozostającym w związku małżeńskim
 3. Egzekucja z mienia poddanego pieczy zarządcy, kuratora spadku, wykonawcy testamentu
 4. Czy i kiedy do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć odpis tytułu wykonawczego
 5. Tytuły wykonawcze egzekwowane bez nadania im klauzuli wykonalności – rodzaje
 6. Przejście uprawnień i obowiązków w toku egzekucji
 7. Zmiany stron lub uczestników postępowania w postępowaniu egzekucyjnym
 8. Przejście praw i obowiązków na spadkobierców dłużnika lub wierzyciela

Biurowość i ewidencja operacji finansowych kancelarii komorniczych

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 23-03-2019; 09:00-15.00

 1. Urządzenia ewidencyjne komornika
 2. Forma prowadzenia urządzeń ewidencyjnych
 3. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w formie ksiąg
 4. Co powinien zapewniać system informatyczny obsługujący urządzenia ewidencyjne
 5. Obowiązki komornika w systemie informatycznym
 6. Prostowania błędnych zapisów w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w formie ksiąg oraz w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w systemie informatycznym
 7. Dokumenty przechowywane przez komornika w osobnych teczkach
 8. Wpisywanie spraw w repertoriach „Km”, „Kmp” i „Kms”
 9. Wpisywanie sprawy do repertorium w razie podjęcia na nowo postępowanie w sprawie zakończonej
 10. Postępowanie ze sprawami z repertorium „Kmp” niezałatwionymi w okresie ostatnich pięciu lat
 11. Zaznaczanie ostatecznego załatwienia sprawy w repertorium
 12. Zakładania i prowadzenie akt – kilka spraw przeciwko temu samemu dłużnikowi, oznaczanie połączenia spraw
 13. Oznaczanie akt po zakończeniu postępowania
 14. Dołączanie pism i kopert do akt. Dołączanie protokołów, postanowień i zarządzeń komornika oraz poświadczonych odpisów wysyłanych pism i zwrotne potwierdzenia odbioru doręczeń
 15. Karta rozliczeniowa i jej treść
 16. Wydawanie akt poza kancelarię komorniczą
 17. Sprawozdawczość komornicza

Postępowanie egzekucyjne – postępowanie w ogólności

– Wykładowca: dr Joanna Derlatka 05-04-2019; godz: 09:00-15.00

 1. Kiedy sąd jest organem egzekucyjnym i w jakich sprawach, a kiedy sądem egzekucyjnym
 2. Czy organ emerytalno-rentowy dokonujący potrąceń z emerytury lub renty jest organem egzekucyjnym
 3. Obrona merytoryczna i obrona formalna dłużnika w toku egzekucji i jakimi środkami się ją dochodzi
 4. Wydanie opinii przez biegłego w postępowaniu egzekucyjnym

Biurowość i ewidencja operacji finansowych kancelarii komorniczych

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 06-04-2019; godz: 09:00-15.00

 1. Pojęcie sprawy z elementem zagranicznym i jej rejestrowanie. Oznaczanie akt
 2. Kolejność czynności w sprawach z elementem zagranicznym
 3. Postępowanie z korespondencję niedotyczącą pomocy prawnej, otrzymaną przez komornika bezpośrednio od sądów i innych organów państwa obcego, albo od cudzoziemców zamieszkałych w Polsce, albo osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą oraz od obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Sporządzanie i forma pism oraz dokumentów wysyłanych przez komornika. Podpisywanie pism i dokumentów
 5. Dowód doręczenia pism, zawiadomień i pouczeń sporządzonych przez komornika. Doręczenia zagraniczne
 6. Akta zastępcze

Postępowanie egzekucyjne – postępowanie w ogólności

– Wykładowca: : dr Joanna Derlatka 12-04-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
 2. Powództwo opozycyjne i ekscydencyjne, w tym zarzut potrącenia i przedawnienia podniesiony w egzekucji
 3. Wstrzymanie się przez komornika  z dokonaniem czynności
 4. Obowiązek informowania przez komornika wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym o prowadzonym przeciwko dłużnikowi postępowaniu egzekucyjnym

Postępowanie egzekucyjne – postępowanie w ogólności

– Wykładowca: : SSR Olga Leśniak 13-04-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Dopuszczalność prowadzenia egzekucji p-ko osobie, która stała się posiadaczem/właścicielem rzeczy po jej zajęciu
 2. Gromadzenie w postępowaniu egzekucyjnym informacji o stanie majątkowym dłużnika. Jak powinien postąpić komornik w razie nie udzielenia mu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji przez podmiot do tego zobowiązany.
 3. Wyjawienie majątku
 4. Żądanie wyjaśnień przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Od kogo i na jakiej podstawie komornik może żądać wyjaśnień lub informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji
 5. Jakie czynności powinien podjąć komornik, jeżeli w toku egzekucji zostanie ujawnione, że na zajętym przedmiocie ustanowiony został zastaw rejestrowy
 6. Podejmowanie przez komornika czynności w porze nocnej i w dniu ustawowo uznanym za wolny od pracy
 7. Możliwość dokonania „rewizji osobistej” przez komornika. Stosowanie środków przymusu w postępowaniu egzekucyjnym
 8. Kiedy komornik jest zobowiązany przywołać do czynności egzekucyjnych świadków
 9. Obowiązki komornika  po zakończeniu egzekucji w tym po skutecznym wyegzekwowaniu całej należności  wraz z kosztami egzekucyjnymi

Egzekucja świadczeń pieniężnych
Egzekucja z ruchomości

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 10-05-2019; godz.: 09:00-15.00

 1. Właściwość komornika w egzekucji z ruchomości
 2. Sposób, zakres i skutek prawny zajęcia w egzekucji z ruchomości
 3. Oszacowanie zajętych ruchomości
 4. Dozór nad zajętymi ruchomościami

 – Wykładowca: SSR Olga Leśniak 11-05-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Jaki wpływ na postępowanie egzekucyjne ma ogłoszenie upadłości dłużnika. Udział komornika w postępowaniu upadłościowym
 2. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na egzekucję
 3. Czynności w zakresie spisu inwentarza
 4. Czynności w zakresie spisu i zabezpieczenia spadku

Egzekucja świadczeń pieniężnych
Egzekucja z ruchomości

– Wykładowca: : SSR Olga Leśniak 07-06-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Sprzedaż zajętych ruchomości (sposoby i tryb oraz kolejność stosowania poszczególnych trybów)
 2. Udzielanie i skutek przybicia w egzekucji z ruchomości
 3. Przejmowanie na własność ruchomości w egzekucji
 4. Prawa i obowiązki nabywcy w egzekucji z ruchomości

Egzekucja świadczeń pieniężnych
Egzekucja z ruchomości

– Wykładowca: : Komornik Sądowy Marcin Godyń 08-06-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z innych wierzytelności
 2. Zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu
 3. Zaspokajanie wierzyciela z zajętej wierzytelności
 4. Postępowanie komornika w egzekucji z innych praw majątkowych – zasady ogólne

Egzekucja świadczeń pieniężnych
Egzekucja z innych praw majątkowych

– Wykładowca dr Anna Kościółek 14-06-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z innych wierzytelności w tym udziałów w sp. z o.o.
 2. Zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu
 3. Zaspokajanie wierzyciela z zajętej wierzytelności
 4. Zaspokajanie wierzyciela z zajętego prawa w egzekucji z innych praw majątkowych
 5. Postępowanie komornika w egzekucji z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Egzekucja świadczeń pieniężnych
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
Egzekucja z rachunków bankowych

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 15-06-2019; godz. 09:00-15.00

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

 1. Obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę – przesłanki ukarania pracodawcy grzywną
 2. Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 3. Obowiązki pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia o pracę
 4. Zasada ciągłości zajęcia wynagrodzenia dłużnika
 5. Postępowanie komornika w egzekucji z rachunku bankowego
 6. Poszczególne rodzaje rachunków bankowych w egzekucja( rachunek VAT, rodzinny , lokaty terminowej, podstawowy)
 7. Ograniczenia przedmiotowe w egzekucji z rachunków bankowych
 8. Zakres i skutki zajęcia rachunku bankowego
 9. Obowiązki banku w egzekucji z rachunku bankowego i odpowiedzialność banku za naruszenie obowiązków w egzekucji z rachunku bankowego

Postępowanie egzekucyjne – postępowanie w ogólności

– Wykładowca: dr Joanna Derlatka 04-10-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Ograniczeniu egzekucji o charakterze przedmiotowym
 2. Poszukiwanie majątku dłużnika
 3. Wnioski, oświadczenia i protokoły w postępowaniu egzekucyjnym
 4. Złożenie wyegzekwowanych kwot pieniężnych na rachunek depozytowy ministra finansów

Postępowanie zabezpieczające

– Wykładowca: dr Anna Kościółek 05-10-2019; godz: 09:00-15.00

Przedmiot zabezpieczenia

 1. Chwila żądania udzielenia zabezpieczenia
 2. Rodzaje zabezpieczenia – zabezpieczenie konserwacyjne i nowacyjne
 3. Chwila udzielenia zabezpieczenia
 4. Zasada proporcjonalności przy zabezpieczeniu
 5. Ograniczenie zabezpieczenia
 6. Udzielenie zabezpieczenia na wniosek albo z urzędu
 7. Wpłata sumy zabezpieczenia i upadek zabezpieczenia
 8. Wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia – klauzula wykonalności – wzmianka o wykonalności
 9. Wykonywanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
 10. Wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim
 11. Zabezpieczenia na rzeczach, wierzytelności i prawach, z których egzekucja jest wyłączona
 12. Rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu jako przedmiot zabezpieczenia
 13. Dozór nad zajętymi ruchomościami w ramach zabezpieczenia
 14. Zajęcie papierów wartościowych w ramach zabezpieczenia
 15. Zajęcie rachunku bankowego w ramach zabezpieczenia
 16. Doręczanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia
 17. Zabezpieczenie alimentów
 18. Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych
 19. Upadek zabezpieczenia

Tematyka księgowania w kancelariach komorniczych w ujęciu praktycznym

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 11-10-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Urządzenia do ewidencji operacji finansowych i forma ich prowadzenia
 2. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym
 3. Obowiązki komornika prowadzącego ewidencję operacji finansowych przy pomocy urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym
 4. Kwitariusze komornika – rodzaje-przeznaczenie
 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych – forma pokwitowania
 6. Postępowanie z kwotami nadsyłanymi przekazami pocztowymi
 7. Postępowanie z dowodami wpłaty
 8. Rozliczenia z uczestnikami postępowania egzekucyjnego w zakresie rozchodów. Treść pokwitowania wypłaty gotówkowej
 9. Przesyłanie pieniędzy osobie uprawnionej
 10. Przechowywanie gotówki i przedmiotów wartościowych w kancelarii
 11. Postępowanie z wyegzekwowanymi należnościami sądowymi
 12. Księga pieniężna i sposób jej prowadzenia
 13. Terminy rejestrowania w księdze pieniężnej pobranej kwoty, przychodu i rozchodu w obrocie bezgotówkowym
 14. Księgowanie w rubrykach księgi pieniężnej
 15. Księgowanie pobranej opłaty egzekucyjnej
 16. Księga pieniężna – postępowanie komornika po upływie każdego miesiąca kalendarzowego
 17. Obliczanie dochodu komornika
 18. Księgowanie zaliczek na wydatki

Egzekucja świadczeń pieniężnych, czynności egzekucyjne określone w przepisach szczególnych o egzekucji

– Wykładowca: dr Joanna Derlatka 12-10-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Podział sumy uzyskanej z egzekucji z wyłączeniem nieruchomości
 2. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa
 3. Egzekucja przez sprzedaż gospodarstwa rolnego

Prawo Europejskie i prawo prywatne międzynarodowe- wybrane elementy

– Wykładowca: Radca Prawny dr Monika Skowrońska 25-10-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Część IV k.p.c. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (Dz.U.2005.10.67 z dnia 2005.01.17)
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawiejurysdykcjii uznawaniaorzeczeńsądowychorazichwykonywaniaw sprawachcywilnychi handlowych (wersjaprzekształcona) (U.UE.L.2012.351.1z dnia2012.12.20)Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 4. Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.Urz.UE.L 2001 Nr 174, str. 1)
 5. Sprostowanie do rozporządzeniaRady (WE) nr1206/2001z dnia28 maja2001 r. w sprawiewspółpracymiędzysądamipaństwczłonkowskichprzyprzeprowadzaniudowodóww sprawachcywilnychlubhandlowych (Dz.U. L 174 z6.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 4, s. 121) (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 351, str. 6)
 6. Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.Urz.UE.L 2006 Nr 399, str. 1 2017.07.14)
 7. Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r. (U.2000.87.968z dnia2000.10.19)
 8. Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. z dnia 20 czerwca 1956 r. (U.1961.17.87z dnia1961.03.25)
 9. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych z dnia 2 grudnia 1973 r. (U.2000.2.13z dnia2000.01.17)
 10. Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 2 października 1973 r. (U.2000.39.444z dnia2000.05.17)
 11. Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze 25.10.1980 r. z dnia 25 października 1980 r. (U.1995.18.86z dnia1995.02.25)
 12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych z dnia 28 stycznia 2002 r. (U.2014.1657 t.j.z dnia2014.11.27)
 13. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (U.2015.1792 t.j.z dnia2015.11.04)

Egzekucja świadczeń pieniężnych, czynności egzekucyjne określone w przepisach szczególnych o egzekucji

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 26-10-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Egzekucja świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem eksmisji
 2. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa
 3. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości

Egzekucja świadczeń pieniężnych, czynności egzekucyjne określone w przepisach szczególnych o egzekucji

– Wykładowca: dr Joanna Derlatka 15-11-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego
 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy

Egzekucja świadczeń pieniężnych
Egzekucja z nieruchomości

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 16-11-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Właściwość komornika w egzekucji z nieruchomości
 2. Uczestnicy postępowania w egzekucji z nieruchomości
 3. Zajęcie nieruchomości i skutek rozporządzenia nieruchomością po jej zajęciu
 4. Zarząd nieruchomością zajętą

Egzekucja świadczeń pieniężnych, czynności egzekucyjne określone w przepisach szczególnych o egzekucji

– Wykładowca: dr Anna Kościółek 22-11-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
 2. Egzekucja należności sądowych

Egzekucja świadczeń pieniężnych
Egzekucja z nieruchomości

 – Wykładowca: SSR Olga Leśniak 23-11-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Opis i oszacowanie nieruchomości
 2. Obwieszczenie o licytacji nieruchomości i warunki licytacyjne w egzekucji z nieruchomości
 3. Licytacja nieruchomości

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Prawo konstytucyjne

– Wykładowca: dr Aleksandra Nowak-Gruca 06-12-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Zasada równego traktowania przez władze publiczne
 2. Obywatelstwo polskie
 3. Prawo do sądu według Konstytucji RP – gwarancje rzetelnego postępowania sądowego
 4. Senat – skład i kompetencje w dziedzinie stanowienia prawa
 5. Sejm – skład i kompetencje w dziedzinie stanowienia prawa
 6. Prawa człowieka w Konstytucji RP
 7. Własność w świetle Konstytucji RP
 8. Ochrona rodziny i dziecka w Konstytucji RP
 9. Podstawowe obowiązki obywatela RP
 10. Godło, barwy i hymn RP
 11. Źródła prawa
 12. Znaczenie ratyfikowanej i ogłoszonej umowy  międzynarodowej
 13. Znaczenie prawne Konstytucji RP
 14. Demokratyczne państwo prawne
 15. Podstawa i granice działania organów władzy publicznej
 16. Samorządy zawodowe
 17. Rodzaje i podział władz
 18. Władza ustawodawcza
 19. Władza wykonawcza
 20. Władza sądownicza
 21. Inicjatywa ustawodawcza
 22. Proces legislacyjny
 23. Prezydent RP – uprawnienia
 24. Rada Ministrów
 25. Administracja rządowa
 26. Samorząd terytorialny
 27. Sądy, ustawa o ustroju sądów powszechnych
 28. Trybunały
 29. Sąd Najwyższy
 30. Naczelny Sąd Administracyjny
 31. Trybunał Konstytucyjny – właściwość, znaczenie wyroków TK
 32. Najwyższa Izba Kontroli
 33. Rzecznik Praw Obywatelskich
 34. Konstytucyjne aspekty członkostwa w Unii Europejskiej
 35. Ochrona obywateli, praw i interesów Polski w stosunkach zagranicznych
 36. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2202 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Egzekucja świadczeń pieniężnych Egzekucja świadczeń pieniężnych
Egzekucja z nieruchomości

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 07-12-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Uproszczona egzekucja z nieruchomości
 2. Egzekucja z użytkowania wieczystego i udziału we współwłasności

Egzekucja z nieruchomości

– Wykładowca:  SSR Olga Leśniak 13-12-2019; godz. 09:00-15.00

 1. Przybicie w egzekucji z nieruchomości
 2. Przysądzenie własności w egzekucji z nieruchomości
 3. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Praca z aktami

– Wykładowca: SSR Olga Leśniak 14-12-2019; godz. 09:00-15.00

Praca z modelowymi aktami postępowania egzekucyjnego na przykładzie wybranych problemów egzekucyjnych.